ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно ползване собствения си автомобил, наричан по-долу "автомобила", подробно описан в Приемо-предавателния протокол, неразделна част от този договор.
Чл.2 НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че:
1. е навършил 21 години и притежава редовно свидетелство за управление на МПС повече от 3 години;
2 притежава редовни и валидни лични документи - паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
3. ще ползва автомобила само по предназначение;
4. няма да предоставя наетия автомобили на трети лица;
Чл.З НАЕМОДАТЕЛЯТ и НАЕМАТЕЛЯТ правят подробен оглед на автомобила. Изготвя се Приемо-предавателен протокол, който става неразделна част от този договор. В него се отбелязват евентуалните забележки. При връщане се прави повторен оглед с цел установяване на евентуални повреди и/ или, липси по автомобила причинени от НАЕМАТЕЛЯ или трети лица.
Чл.4 При установени щети по автомобила НАЕМАТЕЛЯ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ стойността за отстраняването им по пазарни цени.
Чл.5 Наемната цена включва пробег без ограничение на изминатите километри, поддръжка на автомобила и застраховка "Гражданска отговорност".
Чл.6 Минималният срок за наемане на автомобила е 24 (двадесет и четири) часа.




II. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

Чл.7 НАЕМОДАТЕЛЯТ предава автомобила на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние с оборудване, отразено в приемно-предавателния протокол. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен при приемането на автомобила да провери неговото състояние и незабавно да съобщи на НАЕМОДАТЕЛЯ евентуалните свои възражения.
Чл.8 НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне автомобила, заедно с всички предадени му документи на мястото, където е посочено в договора, в уговорения срок и в състоянието, в което е предаден. Условията, при които става връщането се отразяват в Приемо-предавателния протокол.
Чл.9 Автомобилът се предава с пълен резервоар за гориво, измит и почистен. Ако НАЕМАТЕЛЯТ върне автомобила мръсен и непочистен, то той се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ разходите за почистването му в размер на 10лв.
Чл.10 Ако НАЕМАТЕЛЯТ откаже да подпише Приемо-предавателния протокол при връщането на автомобила, същият се подписва едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ и от свидетел, удостоверяващ отказа, като констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съда.
Чл.11 В случай на повреда на наетия автомобил, дължаща се на фабричен дефект и/ или естествено износване на някой детайл, НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да подмени повредения автомобил с друг от същия вид, ако НАЕМАТЕЛЯ желае това, в срок до 12 часа. В тези случаи НАЕМОДАТЕЛЯ е длъжен да удължи срока на договора най-малко с толкова време, колкото е изгубено от момента на повредата до момента на подмяната на автомобила.
Чл.12 При получаване на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит, в размер посочен в ценовата листа при подписването на този договор. Платеният депозит служи за гарантиране добросъвестното изпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ по договора, както и за обезщетяване на НАЕМОДАТЕЛЯ за вреди по наетия автомобил, настъпили по време на действие на договора.
Чл.13 При връщане на автомобилът НАЕМОДАТЕЛЯ извършва оглед. Ако не се установи липса или щета по наетия автомобил и НАЕМАТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по договора, то депозитът се възстановява на НАЕМАТЕЛЯ в пълния му размер.
Чл.14 В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не е изпълнил, което и да е от своите задължения по договора, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи целия депозит или такава част от него, която да го възмезди за претърпените вреди по автомобила в резултат на експлоатацията му, евентуално за липсващи части, детайли и/или гориво, или за разходите, необходими за възстановяване в състоянието, в което е бил предаден автомобила при сключване на договора. Задържането на депозит от НАЕМОДАТЕЛЯ в гореизброените случаи не отменя имуществената отговорност на НАЕМАТЕЛЯ за вреди, претърпени от НАЕМОДАТЕЛЯ в размер, надхвърлящ стойността на депозита.
Чл.15 В случай, че депозитът е блокиран от кредитна карта и са налице условията за неговото пълно или частично задържане от НАЕМОДАТЕЛЯ, то НАЕМАТЕЛЯТ дава неотменното си и безусловно съгласие за усвояването му (получаването му) от страна на НАЕМОДАТЕЛЯТ.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.16 НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ пълната наемна цена и депозита определени в ценовата листа при получаване на автомобила и подписване на приемо-предавателния протокол.
Чл.17 НАЕМОДАТЕЛЯ предава автомобила с пълен резервоар гориво. При връщане на автомобила с непълен резервоар, липсващото гориво се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ.
Чл.18 Всички санкции, които се налагат от контролните органи на НАЕМАТЕЛЯ за неспазване от негова страна на Закона за движение по пътищата или други нормативни разпоредби на Република България, същия заплаща за негова сметка .

IV. НЕУСТОЙКИ

Чл.19 За закъснение за връщане на наетия автомобил съгласно уговорените в договора срокове, НАЕМАТЕЛЯТ дължи следните неустойки:
• при закъснение до 4 (четири) часа, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на половината от дневната наемна цена;
• при закъснение от 4 до 8 (осем) часа НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 (една) дневно - наемна такса;
• при закъснение от 8 (осем) до 24 (двадесет и четири) часа НАЕМАТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 2 (две) дневно - наемни такси;
• За всеки следващ ден закъснение НАЕМАТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 2 (две) дневно -наемни такси.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл.20. НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна материална отговорност и се задължава независимо от вината си да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ при връщане на автомобила освен неустойка и пълно обезщетение по отношение на стойността на автомобила, необходима за възстановяването му в първоначален вид, включително разноските по връщане, ремонт, пропуснати ползи от наем за времето, необходимо за възстановяване, в случаите на:
• Щети, загуби или кражби на автомобила или части от него и неговото оборудване, описано в Приемо-предавателния протокол, както и при пожар или счупване на стъкло и липса на Констативен протокол за ПТП от Полицията/ КАТ;
• Щети, загуби или кражби на автомобила или части от него и неговото оборудване, описано в Приемо-предавателния протокол, както и при пожар или счупване на стъкло и наличие на Констативен протокол за ПТП от Полицията/ КАТ, в който е констатирана вина на НАЕМАТЕЛЯ;
• Щети на автомобила или части от него и неговото оборудване, описано в Приемо-предавателния протокол, както и при пожар или счупване на стъкло, които са причинени с пряк умисъл от НАЕМАТЕЛЯ;
• Щети и загуби, настъпили вследствие на управление на автомобила под влиянието на алкохол или други упойващи средства;
• Щети и загуби, настъпили вследствие на предоставяне на автомобила на трето лице, което не е упълномощено в договора да го управлява или не притежаващо валидно свидетелство за правоуправление на наетия автомобил;
• Щети по гумите, джантите, шасито или ходовата част на автомобила, които не са причинени от пожар или пътно-транспортно произшествие, удостоверено с Протокол от Полицията/ КАТ;
• Невръщане от НАЕМАТЕЛЯ (заедно или поотделно) на: свидетелството за регистрация, ключа за стартиране и дистанционното управление за автомобила, полицата за "Гражданска отговорност" при кражба на автомобила от трето лице:
• Щети, настъпили при: използване на автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и при участия в състезания, обучения, тренировки или изпитания; при пренасяне на едри насипни или други товари;
• Загубване, унищожаване или кражба на свидетелство за регистрация, ключ за стартиране, дистанционно управление, знак за технически преглед или номерата на автомобила.
Чл.21 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
• Да плаща наемната цена и депозита по начина и в сроковете, посочени по-горе;
• Да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;
• Да не допуска наетия автомобил да напуска пределите на Република България;
• Да не оставя в автомобила предадените му документи за регистрация, застраховка „Гражданска отговорност" и талон за годишен технически преглед . В противен случай, при кражба на автомобила ведно с посочените документи, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ пълния размер на застрахователната сума по застраховка АВТОКАСКО на автомобила, по оценка на вещото лице на застрахователната компания или по договорка между двете страни (НАЕМАТЕЛ-НАЕМОДАТЕЛ) според средната пазарна цена на автомобила към деня на събитието.
• Да върне автомобила след прекратяването на договора, в същото състояние, в което е бил предаден, като се отчита обичайното му изхабяване;
• При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване на наетото МПС и ограничаване на щетите по него;
• В случай на ПТП, кражба, щета, злополука или какъвто и да е инцидент, свързан с наетия автомобил, да спазва изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане, относно протоколи и други документи, издавани от Полицията/ КАТ;
• При настъпване на щета/ злополука, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ за това, като съобщи и всички факти, обстоятелства и данни(имена на свидетели и др.) във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Полицията/ КАТ за издаване на Протокол за ПТП, като е длъжен да го предаде на НАЕМОДАТЕЛЯ. Да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и на застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети;
Чл.22 НАЕМАТЕЛЯТ няма право:
• Да преотдава автомобила и да го преотстъпва на трети лица;
• Да използва автомобила за теглене на друго превозно средство или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки или изпитания, да пренася едри насипни и други товари;
• Да управлява автомобила в нетрезво състояние, или след употреба на наркотични вещества и/ или други упойващи средства;
• Да ползва автомобила извън пределите на Република България
• Да продава или залага наетия автомобил, екипировката, инструментите и оборудването към него.
Чл.23 Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от страна на НАЕМАТЕЛЯ за повече от 6 (шест) часа, считано от часа на връщане посочен в договора /без НАЕМОДАТЕЛЯ да бъде уведомен предварително за закъснението/, се смята за обсебване и НАЕМОДАТЕЛЯ уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по този договор.
Чл.24 НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че знае следните обстоятелства:
- наетия автомобил не е негова собственост;
- с настоящия договор автомобила му се дава да го държи, пази и управлява; НАЕМАТЕЛЯТ няма право да третира наетия автомобил като свой и ако стори това - отговаря по Чл.206 от Наказателния кодекс за обсебване.
Чл.25 Ако НАЕМАТЕЛЯТ желае да удължи срока на договора, той трябва да уведоми за това НАЕМОДАТЕЛЯ не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа преди изтичане на договора.
Чл.26 НАЕМАТЕЛЯТ може да поиска продължаване срока на договора преди изтичане на срока му, включително и по телефона. В случай на съгласие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита за продължен с 24 (двадесет и четири) часа. Така продължения договор не може да бъде отново продължаван.
Чл.27 НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да си върне владението върху автомобила, без предупреждение, по всяко време и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобилът се използва от него в нарушение на настоящия договор.
Чл.28 При грубо нарушение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ за опазване на автомобила, по преценка на НАЕМОДАТЕЛЯТ, че се застрашава или унищожава автомобила в резултат на груба небрежност от страна на НАЕМАТЕЛЯ, то същия е длъжен да предаде автомобила и документацията при поискване от НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл.29 НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни, използвани в договора да бъдат използвани за търсене на наказателна и гражданска отговорност, в случаите предвидени от закона.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30 Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, във връзка с изпълнението му са валидни, ако са съставени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.
Чл.31 За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящия договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, като неразделна част от него е и Приемо-предавателния протокол.


...